Bitne promjene prospekta Platinum BC i Platinum GO

03.09.2019.

Na temelju odredaba članka 8. stavka 1. i 3. i članka 15. točke 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te članka 192. stavka 1. i članka 197. stavak 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je dana 22. kolovoza 2019. godine donijela rješenja kojima se izdaje odobrenje Platinum Invest-u za bitne promjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Platinum Blue Chip i Platinum Global Opportunity.

BC bitne promjene prospekta 22.8.2019.

GO bitne promjene prospekta 22.8.2019.