Uprava društva

O nama

Neven Vidaković

Predsjednik Uprave društva

Dr.sc. Neven Vidaković rođen je 1980. godine u Slavonskom Brodu. Srednju školu je završio u Grand Rapids Michigan 1999. godine. Na University of Michigan u Ann Arboru, SAD je 2003. diplomirao ekonomiju i financijsku matematiku. Radio je kao broker derivatima u Clevelandu, a nakon toga i kao trgovac derivatima u Chicagu. U SAD-u je položio FINRA ispite: seriju 3, 7 i 30. Godine 2005. vraća se u Hrvatsku i zapošljava u PBZ-u gdje radi u Strateškom ALM uredu. Godine 2009. prelazi u Intesu Sanpaolo u Milanu, u poslovni dio zadužen za praćenje banaka supsidijara. Godine 2013. postaje prodekan na Visokom učilištu Effectus. Od siječnja 2017. postaje izvršni direktor za portfelje u Platinum Investu zadužen za upravljanje fondovima i individualnim portfeljima. Od iste godine predaje i kao profesor visoke škole na ZŠEM-u. Magistrirao je 2007. na Ekonomskome fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Doktorirao je 2013. godine na Ekonomskome fakultetu Sveučilišta u Mariboru. Autor je više knjiga i znanstvenih članaka s područja monetarno kreditne politike. Neven Vidaković postao je predsjednik Uprave društva 13. lipnja 2018.

Bruno Mahovlić

Član Uprave društva

Bruno Mahovlić, dipl. oec., rođen je 1985. godine u Zagrebu. Na zagrbačkoj školi ekonomije i managementa diplomirao je 2011. godine. Profesionalnu karijeru započeo je u društvu za osiguranje kao suradnik u odjelu financija. U Basler osiguranju Zagreb d.d. na poziciji suradnika u odjelu financija proveo je više od godinu dana, od 01. veljače 2009. godine do 31. ožujka 2010. godine. Nakon završetka studija zaposlio se u Društvu Platinum Invest d.o.o. u kojem je karijeru započeo 03. lipnja 2014. godine na poziciji voditelja Back Office-a, do 01. prosinca 2017. godine preuzeo je pod svoje vodstvo i odjel računovodstva Društva. Bruno Mahovlić prokurist društva postao je 17. listopada 2018.

Nadzorni odbor

Vidi stranicu